Seznam ukrajinských dětí přijatých do 1. tříd a do přípravné třídy pro šk. r. 22/23

Seznam přijatých ukrajinských žáků do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

A1/22; A2/22; A4/22; A8/22; A10/22; A16/22;

 

Seznam přijatých ukrajinských žáků do přípravné třídy pro školní rok 2022/2023

PT2/22; PT3/22; PT4/22; PT5/22

  

 

Výše zveřejněná čísla slouží jako oficiální rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání. Pokud zákonní zástupci chtějí obdržet rozhodnutí v písemné podobě, zavolají si na níže uvedené telefonní číslo nebo napíší na jednu z e-mailových adres.

 

 

Dotazy zodpovíme na tel. čísle 773 303 394 nebo e-mailem voldrich@zssazavska.cz; kutnohorska@zssazavska.cz

 

V Praze dne 15. 6. 2022

 

  Škola na zkoušku

Vážení rodiče,

 

poslední Škola na zkoušku pro budoucí prvňáčky proběhne

 

28. 3. od 15:30 do 17:00 hodin.

 

Vyzvedneme si vás ve vestibulu školy v 15:30 hod.
Vaši účast prosím potvrďte  do 27. 3. 2022

na email: olga.kucerova@zssazavska.cz.

 

Škola na zkoušku je program určený pro všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče, kteří chtějí lépe poznat naši školu. Zábavnou formou provedeme vaše děti aktivitami, které je čekají ve školní lavici. Prohlédneme si třídu, vyzkoušíme práci s interaktivní tabulí, řekneme si, jak se ve třídě chováme, a nakonec se naučíme i novou písničku.

 

Budeme rádi, když přijdete se svými budoucími prvňáčky i vy - rodiče. Budete tak mít možnost vidět, jak vaše dítě reaguje, jak se cítí. Zjistíte, co by mělo umět. Zároveň vám bude k dispozici školní psycholožka, aby zodpověděla všechny vaše otázky, které souvisejí se vstupem dítěte do školy. 

 

Těšíme se Šárka Kačerová a Olga Kučerová

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

proběhl
16. března 2022
od 8:00 do 15:30 hod.

 

  

ZÁPIS DO 1. TŘÍD 

 4. a 5. dubna 2022

14:00 - 18:00 hod.

 

 

 

  Informace k zápisu do 1. tříd

Pokyny k rezervaci termínu zápisu

 

Prosíme rodiče (zájemce o přijetí do 1. ročníku nebo odklad povinné školní docházky), aby vyplnili elektronickou přihlášku na tomto odkazu:   https://1url.cz/WKXae


Zároveň prosím vyplňte níže přiložené soubory Žádost o přijetí k základnímu vzdělání a Zápisní list. Tyo dokumenty potom vytiskněte, podepište a spolu s rodným listem dítěte a Vaším občanským průkazem přineste do školy v den zápisu.

 

Děkujeme.

  ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD pro školní rok 2022/23

Výsledky zápisu do 1. tříd budou zveřejněny nejpozději do 25.04.2022.

 

 

  Kritéria přijetí žáků do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

Kritéria přijetí:

Tato kritéria vychází z doporučujícího stanoviska Oddělení regionálního školství Odboru školství Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) jako odvolacího orgánu, které se opírá o stanovisko správního soudu.

Pro školu jsou níže uvedená kritéria v rámci správního řízení závazná.

1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v příslušném školském obvodu Základní školy, Praha 2, Sázavská 5 (spádová oblast, resp. spádová škola).

Obecně závaznou vyhlášku o školských obvodech základních škol vydanou MHMP je možno nalézt na webové stránce http://skoly.praha-mesto.cz/Pro-verejnost/Skolske-obvody .

Pokud počet přihlášených dětí splňující toto první kritérium překročí kapacitu prvního ročníku (75 dětí), dojde k losování registračních čísel, pod kterými jsou jednotlivé žádosti o přijetí k základnímu vzdělání evidovány, předsedkyní Školské rady Základní školy, Praha 2, Sázavská 5. Dítě, jehož registrační číslo žádosti bude vylosováno, nebude přijato k základnímu vzdělání na Základní škole, Praha 2, Sázavská 5. Pokud tato situace nastane, dojde Městskou částí Praha 2 k určení náhradní spádové školy.

 

2. Ostatní děti.

V případě, že nebude možno přijmout všechny děti, které naplnily druhé kritérium, výběr bude do naplnění celkové kapacity 75 dětí proveden losováním registračních čísel, pod kterými jsou žádosti o přijetí evidovány. Dítě, jehož registrační číslo žádosti bude vylosováno, bude přijato k základnímu vzdělání na Základní škole, Praha 2, Sázavská 5. Losování provede předsedkyně Školské rady Základní školy, Praha 2, Sázavská 5.

V případě, že dojde k naplnění celkové kapacity prvního ročníku předcházejícím kritériem, není následné splnění dalšího kritéria relevantní pro přijetí dítěte, tzn. nejprve rozhoduje naplnění prvního, druhého kritéria. 

 

Stanovení počtu přijímaných dětí:

Ředitel školy stanovil pro školní rok 2022/2023 kapacitu 1. ročníku na celkový počet 75 žáků.

 

Přijímání dětí, které dovrší 6 let věku v období od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022:

K žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání se přikládá doporučující stanovisko akreditovaného poradenského pracoviště.

Přijímání dětí, které dovrší 6 let věku v období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023:

K žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání se přikládá doporučující stanovisko akreditovaného poradenského pracoviště a odborného lékaře.

 

 

Žádost o odklad povinné školní docházky:

Zástupce dítěte je povinen předložit žádost o odklad povinné školní docházky řediteli školy do dne 15.04.2022.

K žádosti se přikládá doporučující stanovisko akreditovaného poradenského pracoviště a ošetřujícího odborného lékaře.

Další informace:

Upozorňujeme, že účastníkem řízení je pouze dítě, které má nárok na vzdělání. Rodič vystupuje pouze jako zástupce dítěte. Dále upozorňujeme, že po zástupci dítěte bude dle § 36 odst. 4 správního řádu požadována kopie průkazu totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště a je z něho patrná i podoba. Budeme též požadovat kopii rodného listu dítěte.

Účastníci řízení o přijetí k základnímu vzdělání a jejich zástupci mají dle § 36 odst. 3 správního řádu právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním vlastního rozhodnutí. Této možnosti mohou účastníci řízení nebo jejich zástupci využít zasláním v elektronické podobě.

 

Spádový obvod Základní školy, Praha 2, Sázavská 5

Anny Letenské – sudá č. 2 – 10

Americká – sudá č. 20 – 46

Blanická

Budečská  - lichá č. 1 – 35

Francouzská – lichá č. 1 – 25, sudá č. 2 – 24

Ibsenova č. 2

Korunní - lichá č. 1 - 37, sudá č. 2 - 38

Moravská – lichá č. 1 -15, sudá č. 2 – 24

nám. Míru č. 7 – 14

Římská – lichá č. 39 – 45, sudá č. 38 – 46

Sázavská

Slezská – lichá č. 1 – 21, sudá č. 2 – 36

Šubertova

U Tržnice

Uruguayská – lichá č. 11 – 21, sudá č. 12 – 22

Varšavská – lichá č. 25 – 37, sudá č. 28 – 40

Vinohradská – sudá č. 32 – 54

Záhřebská – lichá č. 29 - 43

V připadě připomínek či nápadů pište na sazavska@centrum.cz