Co všechno nabízíme vašim dětem

 • výuku anglického jazyka již od 1. třídy plus výuku předmětu pracovní činnosti v anglickém jazyce, 
 • přípravnou třídu (již od šk. roku 2012/2013),
 • předškolní přípravu >> listopad a prosinec 2016 (úterý 15:30 - 16:15 hodin)
                               >> leden - květen 2017 (čtvrtek 15:30 - 16:15 hodin)
 • pomoc školní psycholožky,
 • keramickou dílnu s výtvarnými kroužky,
 • mnoho možností pro mimoškolní činnost, pestrou nabídku kroužků a studovnu s volným přístupem na internet a širokou nabídkou multimediálních služeb,
 • kvalitní vzdělání podle školního vzdělávacího programu "Škola šancí",
 • dlouhodobě garantujeme vysokou úspěšnost přijetí na gymnázia a střední odborné školy,
 • dětem se specifickými poruchami učení zajišťují podmínky pro zvládnutí učiva speciální pedagožky zaměřené na logopedii, dyslexii, dysgrafii, dysortografii a dyskalkulii; pomoc žákům nabízejí i asistentky pedagoga,
 • odborné pracovny prakticky pro všechny předměty na 2. stupni, v mnohých jsou dětem k dispozici počítače připojené na internet,
 • neustále modernizovanou počítačovou pracovnu,
 • celkově moderní vybavení školy,
 • možnost svobodného vyjádření svých problémů na půdě žákovského parlamentu,
 • vedle tradičních výukových metod i alternativní proudy rozšiřující možnosti vzdělávání,
 • školy v přírodě, lyžařské kurzy, výlety, exkurze, besedy, projekty,
 • stravování ve školní jídelně v budově školy,
 • školní družinu s pestrým programem pro žáky 1. stupně s provozem od 6.30 do 17.30 hodin,
 • kvalitní systém výchovného poradenství zajišťovaný kvalifikovanou poradkyní,
 • účinný systém prevence - šikana, drogy, dopravní výchova, výchova ke zdraví atd.,
 • třídy s interaktivní tabulí,
 • od 7. ročníku další cizí jazyk (Nj a Rj)
 • pro žáky bilingvních tříd výuka cizích jazyků od 6. ročníku, rozšířená výuka dle osnov víceletého gymnázia a mezinárodní zkouška z Aj
V připadě připomínek či nápadů pište na sazavska@centrum.cz