Stanovy

Stanovy spolku

Čl. I. Název a sídlo spolku

 • Název: Společnost přátel Sázavská, z.s. (dále jen „spolek“)
 • Sídlo: Základní škola - Sázavská 5/830, Praha 2, 120 00. 

Čl. II. Předmět činnosti/cíle/poslání spolku

 1. Seznamování vedení Základní školy, Praha 2, Sázavská 5 (dále jen „základní škola“) s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů, včetně těch, které se týkají formy i obsahu školní výuky a výchovné činnosti, poskytování součinnosti při vyřizování takových námětů, připomínek a stížností.
 2. Předkládání podnětů a příp. vyjádření spolku ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy základní školy.
 3. Příspěvky základní škole v podobě dobrovolné pomoci členů spolku, např. poskytování materiálních i finančních prostředků pro účely zlepšení/zkvalitnění školního prostředí a výchovné činnosti zabezpečované základní školou.
 4. Spolupráce s třetími osobami, např. dalšími spolky, organizacemi, institucemi i soukromými osobami za účelem dosažení cílů spolku.

 

Čl. III. Vznik a zánik členství ve spolku

 1. Členy spolku jsou původní zakladatelé a členové dříve existujícího sdružení Společnost přátel Sázavská a nově přijatí členové spolku.
 2. Členy spolku mohou být jen fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.
 3. O přijetí uchazeče za člena rozhoduje statutární orgán spolku, tedy výbor spolku, na základě uchazečem podepsané písemné přihlášky.
 4. Uchazeč o členství ve spolku projevuje vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku.
 5. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.
 6. Členství ve spolku zaniká v příp. naplnění alespoň jedné z níže uvedených podmínek:
  1. Nezaplatí-li člen spolku členský příspěvek ve lhůtě 300 dní od prvního dne příslušného školního roku. 
  2. Pokud dítě, jehož zákonný zástupce je členem spolku, ukončí školní docházku v Základní škole, Praha 2, Sázavská 5., členství jeho zákonného zástupce ve spolku nezaniká pouze v případě, kdy tento projeví jednoznačnou vůli zůstat i nadále členem spolku (projev vůle musí být učiněn písemně – doručením na adresu sídla spolku, příp. formou e-mailové komunikace na e-mailovou adresu spolku zveřejněnou na webových stránkách školy).   
  3. Písemnou dohodou o zániku členství
  4. Vystoupením člena písemným oznámením
  5. Vyloučením, jež nastává šestnáctý den od data doručení oznámení o vyloučení vyloučenému členovi, pokud tento do patnácti dnů ode dne doručení oznámení nepodal návrh na přezkum rozhodnutí. O vyloučení člena může statutární orgán rozhodnout zejména v důsledku závažného porušování členských povinností tímto členem, nebo pokud se takový člen dopustil jednání, které je v rozporu se stanovami, nebo cíli spolku, nebo prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno spolku.
  6. Úmrtím člena 
  7. Zánikem spolku.

Čl. IV. Práva a povinnosti členů spolku

 1. Práva člena spolku jsou:
  1. podílet se na činnosti spolku,
  2. volit, příp. být volen do orgánů spolku,
  3. obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi
  4. nahlížet do zápisů z členských schůzí, příp. dalších materiálů souvisejících s činností spolku,
  5. podat, ve lhůtě patnácti dní od doručení písemného vyrozumění o svém vyloučení ze spolku, návrh na přezkum rozhodnutí statutárního orgánu o vyloučení
  6. kdykoli ze spolku vystoupit.
  7. Povinnosti člena spolku jsou:
   1. dodržovat stanovy,
   2. respektovat rozhodnutí orgánů spolku,
   3. platit členské příspěvky, výši a splatnost členského příspěvku určí statutární orgán 

Čl. V. Seznam členů spolku

 1. Spolek vede seznam všech svých členů. Do seznamu se u člena zapisuje:
  1. Jméno, příjmení a bydliště
  2. Členem určená adresa pro doručování (adresa trvalého či přechodného bydliště, příp. elektronická - e-mailová adresa)
  3. Den vzniku členství ve spolku 
  4. Datum a výše uhrazeného členského příspěvku. 
  5. Člen spolku oznámí a doloží Spolku každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala. Spolek provede zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude informace o změně doručena, např. formou e-mailové komunikace na adresu spolku.
  6. Člen spolku má právo do seznamu členů nahlížet a žádat o vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu.

Čl. VI. Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 1. Členská schůze, jako nejvyšší orgán (dříve valná hromada sdružení)
  1. Výbor spolku, jako kolektivní statutární orgán

Ad 1. Členská schůze

 1. je nejvyšším orgánem spolku
 2. tvoří ji všichni členové spolku
 3. je svolána statutárním orgánem, tj. výborem spolku, resp. jeho předsedou, příp. místopředsedou nejméně jednou ročně, formou písemné pozvánky vyvěšené ve volně přístupném vestibulu základní školy a na webových stránkách základní školy nejméně 10 dní před dnem konání členské schůze, pozvánka obsahuje alespoň název a sídlo spolku; místo a čas zahájení členské schůze; označení, zda se svolává členská schůze a/nebo náhradní členská schůze; program členské schůze; místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým bodům programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce. Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka též návrh těchto změn, resp. navržené nové znění stanov, případně informaci, kde je navržené znění stanov uloženo a k dispozici pro nahlédnutí členů spolku, příp. zveřejněno
 4. volí předsedu zasedání, zapisovatele zasedání vč. usnesení členské schůze a osobu kontrolující správnost zápisu ze zasedání členské schůze
 5. je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku a usnesení přijímá prostou většinou hlasů přítomných členů, každý člen má při rozhodování jeden hlas a hlasy členů jsou si rovny; člen spolku může písemně zmocnit jinou osobu k zastupování na členské schůzi, podpis člena na plné moci nemusí být úředně ověřen, z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích, tím nejsou dotčena ustanovení o zastoupení vyplývající ze zákona nebo na základě soudního rozhodnutí; v případě, že hlasující na členské schůzi zastupuje jednoho nebo více členů, oznámí při hlasování počet hlasů členů, které zastupuje, včetně svého, je-li členem; nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů spolku, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.
 6. není-li členská schůze na svém zasedání usnášení schopná, je svolána náhradní členská schůze, která je usnášení schopná již za účasti libovolného počtu na tomto zasedání přítomných členů spolku;
 7. náhradní členská schůze může být svolána stejnou pozvánkou jako původní členská schůze; pozvánka však musí obsahovat upozornění, že náhradní členská schůze je schopna se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů; takto svolaná náhradní členská schůze může být zahájena nejdříve po uplynutí třiceti (30) minut od plánovaného zahájení původní členské schůze uvedené v pozvánce; není-li náhradní členská schůze svolána stejnou pozvánkou jako členská schůze (viz. písm. c tohoto článku) je statutárním orgánem ve lhůtě 15 dní ode dne, kdy se měla konat původně svolaná členská schůze, svolána prostřednictvím samostatné pozvánky (z níž je zřejmé, že se jedná o pozvání na náhradní zasedání členské schůze a jež obsahuje stejný program jako původně svolávaná členská schůze a rovněž i další povinné náležitosti uvedené v odstavci 3 tohoto článku);
 8. náhradní zasedání členské schůze se uskuteční nejpozději do šesti týdnů ode dne původního zasedání členské schůze a jedná jen o záležitostech zařazených na pořad původního zasedání členské schůze;
 9. jednání členské schůze jsou neveřejná;
 10. z každého zasedání členské, příp. náhradní členské schůze je do třiceti dnů od ukončení takového zasedání vyhotoven zápis, který je zveřejněn na webových stránkách základní školy; zápis obsahuje nejméně informaci o osobě svolávající zasedání, o místě, datu a času konání zasedání, dále pak program zasedání (dle pozvánky) a o přijetí usnesení k jednotlivým projednávaným bodům zasedání, datum vyhotovení zápisu, součástí zápisu je listina přítomných; mezi povinné náležitosti listiny přítomných patří informace o všech členech spolku účastnících se příslušného zasedání - v rozsahu: jméno, příjmení, bydliště a podpis člena;    
 11. působnost členské schůze:
 • koordinovat činnost spolku a jeho poslání
 • rozhodovat o změnách stanov spolku,
 • volit a odvolávat členy výboru spolku a případných dalších orgánů spolku,
 • zřizovat další orgány spolku;  
 • projednávat podněty, návrhy a stížnosti členů spolku
 • rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje spolku;
 • schvalovat zprávu o hospodaření za kalendářní rok
 • rozhodovat o zániku spolku a naložení s majetkem spolku při jeho zániku
 • rozhodovat o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení, v případě jeho návrhu na přezkum ze strany členské schůze a je oprávněna zrušit rozhodnutí statutárního orgánu o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení člena zákonu nebo stanovám spolku, příp. v jiných řádně odůvodněných a písemně zaznamenaných případech.

Ad 2. Výbor spolku

 1. Výbor spolku je kolektivním orgánem a za svou činnost odpovídá členské schůzi, která volí a odvolává členy tohoto orgánu.
 2. Výbor spolku je tříčlenný výkonný orgán spolku, výkon člena výboru končí dnem odvolání členskou schůzí, dohodou, úmrtím, zánikem spolku, uplynutím funkčního období člena výboru spolku.
 3. Funkční období jednotlivých členů výboru spolku je 5 let.
 4. Výbor spolku zasedá ad hoc - dle potřeb spolku, nejméně však jednou ročně.
 5. Působnost (kompetence) výboru spolku jsou zejména následující:
 • volit ze svého středu předsedu a místopředsedu,
 • koordinovat činnost spolku,
 • svolávat členskou schůzi,
 • zajišťovat vedení administrativy a dokumentace spolku, včetně archivace písemností,
 • pověřovat jiné osoby k jednání jménem spolku, vydávat a schvalovat vnitřní předpisy spolku včetně jednacího řádu Výboru spolku
 • vést seznam členů spolku (v elektronické podobě) a provádět zápis a výmaz do/ze seznamu ve věci změn týkajících se členství osob ve spolku (za předpokladu uvedení data a předmětu provedené změny); statutární orgán umožňuje členům spolku či tomu, kdo osvědčí právní zájem a doloží písemný souhlas člena, kterého se zápis týká (s jeho ověřeným podpisem), aby do příslušné části seznamu nahlédli.
 • předkládat členské schůzi zprávu o hospodaření
 • rozhodovat o přijetí za člena spolku a vyloučení člena ze spolku
 • zřizovat poradní orgán statutárního orgánu,
 • určovat výši a splatnost členského příspěvku a tyto informace zveřejňovat na svých internetových stránkách (resp. na webových stránkách školy)
 • schvalovat konkrétní účel a využití finančních prostředků spolku 

Čl. VII. Jednání jménem spolku

 1. Ve vztahu k 3. osobám spolek zastupuje a jedná jménem spolku statutární orgán, tj. výbor spolku, jenž též podepisuje za spolek písemnosti.  
 2. Podpisování se provádí tak, že k názvu a razítku spolku připojí podpis nejméně dva členové výboru spolku. 

Čl. VIII. Zásady hospodaření spolku

 1. Podnikání ani jiná výdělečná činnost není hlavní činností spolku.
 2. Zdroji majetku spolku mohou být zejména:
  1. dotace a dary třetích osob,
  2. výnosy z majetku,
  3. příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení,
  4. členské příspěvky
 3. Za hospodaření spolku odpovídá výbor spolku.
 4. Zisk spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Čl. IX. Zánik spolku

 1. Spolek zaniká:
 2. rozhodnutím Členské schůze
 3. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze,
 4. pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů.
 5. Při zániku spolku rozhoduje o způsobu majetkového vypořádání členská schůze spolku.

Čl. X. Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.
 2. Jakékoli doplňky nebo změny těchto stanov musí být přijaty členskou schůzí spolku.
 3. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.
 4. Stanovy jsou uloženy v úplném znění v sídle spolku.
 5. Toto znění Stanov bylo schváleno nejvyšším orgánem spolku dne 9.12.2015, konání a usnesení nejvyššího orgánu spolku potvrzuje zápis ze zasedání tohoto orgánu (zápis ze dne 9.12.2015). Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení, tj. ode dne 9.12.2015.  

  Členské příspěvky - 2021/22


Členské příspěvky 200,- Kč budou vybírány během listopadových třídních schůzek.

 

Ti, kteří poplatek ještě neuhradili, prosím o zaplacení na následující třídní schůzce.

 

  Pozvánka na členskou schůzi, pozvánka na náhradní čleskou schůzi 7. 6. 2022

 

Pozvánka na řádnou členskou schůzi Společnosti přátel Sázavská, z.s.

Místo konání: ZŠ Sázavská 830/5, 120 00 Praha 2, 4. patro, třída 7.B, č.dv. 506

Termín konání : 7. 6. 2022, od 17,00 hod.

Program zasedání: 

1.Volba předsedajícího členské schůze, zapisovatele, osoby sčítající hlasy a ověřovatele zápisu

3.Informace o finančních tocích Spolku

4.Schválení účetní závěrky za rok 2021

5.Předložení demise paní Vebrové jako člena výboru Spolku

7.Volba nového člena Výboru paní Tomancové

8.Kontrola úplnosti listiny přítomných (soupis osob účastnících se Členské schůze)  

9.Diskuse - ostatní

 

Klára Pecáková, místopředsedkyně výboru spolku.

 

 

-------------------------------------------------------

Pozvánka na náhradní členskou schůzi Společnosti přátel Sázavská, z.s.

upozornění - náhradní členská schůze je schopna se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů

Místo konání: ZŠ Sázavská 830/5, 120 00 Praha 2, 4. patro, třída 7.B, č.dv. 506

Termín konání : 7. 6. 2022, od 17,30 hod..

Program zasedání: 

1.Volba předsedajícího členské schůze, zapisovatele, osoby sčítající hlasy a ověřovatele zápisu

3.Informace o finančních tocích Spolku

4.Schválení účetní závěrky za rok 2021

5.Předložení demise paní Vebrové jako člena výboru Spolku

7.Volba nového člena Výboru paní Tomancové

8.Kontrola úplnosti listiny přítomných (soupis osob účastnících se Členské schůze)  

9.Diskuse - ostatní

 

Klára Pecáková, místopředsedkyně výboru spolku.

 

--------------------------------------------------------------------------

  Využití příspěvků členů Společnosti přátel Sázavská

Šerpování a udělování pamětního listu žákům 9. ročníků

 

 

Projekt Edison

 

 

Projekt - minizahrádky

 

V připadě připomínek či nápadů pište na sazavska@centrum.cz