Koncepční záměry pro období 2022 - 2025

Základní škola, Praha 2, Sázavská 5

 

Koncepční záměry pro období 2022 – 2025

 

 Jedním z východisek k vytvoření koncepčního záměru pro období 2022 – 2025 byla  SWOT analýza, která ukázala směr, jakým by škola měla v budoucnu jít a jakých cílů by měla dosáhnout pro svůj kvalitativní rozvoj.

 

SWOT ANALÝZA -  prosinec 2021

Silné stránky

Slabé stránky

  • kvalitní pedagogický sbor
  • materiální a technické vybavení školy
  • dobré mezilidské vztahy
  • dvojjazyčné třídy a jejich návaznost na 2. stupni
  • prostory pro školní družinu
  • nedostatek učitelů některých předmětů (informatika)
 

Příležitosti

Hrozby

 

  • zapojení se do mezinárodních projektů
  • využití finančních prostředků z tzv. šablon

 

  • velká konkurence škol v okolí
  • víceletá gymnázia

 

 

 

 

 

Nová koncepce rozvoje školy navazuje na předchozí a reflektuje aktuální potřeby školy. Zpracovali jsme ji při pedagogické radě i na základě názorů rodičů, které vyjádřili v dotazníkových šetřeních, při diskuzích na Klubu rodičů a ve školské radě. Zohledněny byly i názory provozních zaměstnanců školy. V neposlední řadě přihlížíme i k názorům žáků. Jejich potřeby a názory na současný stav znám především z prostředí žákovského parlamentu a k dispozici mám i závěry žákovských zjištění z dotazníkových šetření.

 

 

I. Oblast výchovně - vzdělávací

1)       Vytvoření smysluplné koncepce vzdělávacího oboru informatika a jeho zařazení do školního vzdělávacího programu, tak aby jeho obsah byl propojitelný s ostatními Osnovy Vzdělávací obsah a jeho přínos a atraktivitu budeme vyhodnocovat na konci každého školního roku a v případě potřeby upravovat až do roku 2025.

 

2)       Programy primární prevence  a jejich rozšíření o koncepční dlouhodobá sezení zaměřená na kyberšikanu a sexuální výchovu

Tento bod byl součástí i předchozích koncepčních záměrů. Škola této oblasti věnuje dlouhodobě, je i zde prostor k dalšímu zlepšování. Výchozí systém je postaven na spolupráci preventistů nežádoucích jevů, školní psycholožky, výchovné poradkyně třídního učitele a pochopitelně žáků a jejich rodičů.

Koncepčně je nutné pracovat na budování skutečné důvěry mezi jednotlivými subjekty. Práce psycholožky bude v této oblasti vycházet ze závěrů prevence v jednotlivých třídách.

Vzhledem k posílení jejího úvazku bude mít škola možnost jejího častějšího využití v programech primární prevence. Preventistka i psycholožka dostávají od třídních učitelů zakázky ohledně řešení konkrétních situací ve třídách (např. programy pro začleňování nových žáků). Pochopitelným cílem preventivního působení jsou třídy s nízkým rizikem nežádoucích jevů, zejména šikany. Ne sice novou, ale stále žhavější oblastí, která trápí společnost je kyberšikana a  témata spojená se sexuální výchovou. Obě témata vyžadují plánování školení pedagogů a volbu vhodných programů pro děti. 

 

3)       Další rozvoj společensky žádoucích kompetencí (čtení s porozuměním, kooperativní učení) zařazením volitelného předmětu dramatická výchova

V uplynulých obdobích škola uspořádala několik školení a metodických setkání na tato témata. Kompetence učitelů se neustále zvyšují. Přesto bude škola v tomto směru nadále pracovat, hledat nové kvalitní lektory DVVP. Ověřování splněných kompetencí provádět i na bázi srovnávacích testů SCIO.

 

4) Školní klub jako garant mimoškolních aktivit

Školní klub v současné době koordinuje odpolední mimoškolní činnost zejména dětí z 2. stupně. V budoucím období je nezbytné tuto jeho činnost neustále zdokonalovat a posilovat jeho řídící úlohu.

 

5) Integrace ukrajinských žáků

Vzhledem k velkému tlaku na přijímání ukrajinských žáků, vždy pečlivě analyzovat možnosti dané třídy. Je nutné vědět, že do procesu přijímání vstupuje mnoho faktorů (množství neumístěných žáků v rámci zřizovatele, věk žáků a stupeň jejich kompetencí v českém jazyce, počet integrovaných dětí a cizinců v konkrétní třídě).

Do budoucna zřizovat přípravné třídy se zařazením cca 50 % ukrajinských dětí, aby byly lépe připraveni na vstup do 1. ročníku.

V případě nemožnosti jiného řešení koordinovat se zřizovatelem i ostatními školami z Prahy 2 vznik tříd složených výhradně z ukrajinských žáků.   

  

II. Oblast spolupráce školy a veřejnosti

 

1) Spolupráce se spolkem Společnost přátel Sázavská

V uplynulém období se podařilo vybudovat funkční o. s. respektive zapsaný spolek. Jeho cílem je pomáhat škole ve vybraných oblastech.

Nyní budeme pracovat na založení nadačního fondu při tomto sdružení.

 

2) Spolupráce na projektech zajišťujících bezpečnost dětí

V posledním období se osvědčila spolupráce s městskou policií, která v rámci naší MČ nabízí několik smysluplných preventivních programů, které budou začleněny do výuky, buď jako součást průřezových témat nebo jako obsah výukových předmětů. Jde především od dny s integrovaným záchranným systémem, dopravní výchovu, sebeobranu atd.

Nyní je na řadě iniciovat ve více ročnících projekt, který by ve spolupráci s městskou policií řešil kritická místa v nejbližší okolí školy a částečně i v rámci MČ.

 

 

3) Organizace dnů otevřených dveří

Jde o jednu z klíčových oblastí, při níž mohou na práci školy nahlížet nejen potenciální klienti, ale i ostatní veřejnost.

Samotný proces přijímání žáků je nutný každoročně podrobit analýze a vymyslet pro každý následující rok alespoň jeden nový prvek. Při tvorbě aktivit spojených s přijímáním žáků postupovat nanejvýš sofistikovaně, vždy zohledňovat pohled rodičů na školu a vzdělávání. S tím souvisí především tvorba nového filmu o škole, zpracovaného jak profesionálním filmařem, tak v rámci žákovských projektů.

 

III. Oblast organizační, personální, ekonomická a materiálně-technická

1) Systematické předávání informací

Nejdůležitějším bodem v tomto odstavci je téměř permanentní evaluace webových stránek školy. Pro veřejnost vytvořit jednoduché kontaktní formuláře nebo alespoň pravidelně dodávat dokumenty ke stažení, vytvořit aplikaci pro mobilní telefony (vzhledem k aktuální finanční situaci leden – prosinec 2024)

 

2)  Vybudování oddechového prostoru pro integrované žáky

Po jednání s organizací Za sklem se jeví jako nezbytné vybudovat pro našeho budoucího žáka s poruchou autistického spektra místnost, kde by mohl v případě potřeby jednak relaxovat a jednak zvládat učení v době tenze. Vzhledem ke stále častějším podobným potřebám žáků s některými diagnózami vidíme tento úkol jako příležitost vytvořit komfortnější prostředí jak pro integrované žáky, tak i pro ostatní.

 

3) Hledání příležitostí k posílení rozpočtu školy z operativních programů EU

Vzhledem k úspěšné realizaci Šablon I – III, zapojit školu vhodným způsobem do programu OPJAK. Program zaměřit na využití školních asistentů a pokračovat ve využívání práce speciální pedagožky.

 

 

IV. Oblast – klima školy

 

1) Pozitivní prostředí a relaxační aktivity

Doposud fungoval systém pravidelné cyklické obměny výzdoby školy. V dalším období bude vedení školy plánovat a konzultovat i stavebně dekorační páce v budově školy.

Na půdě žákovského parlamentu nadále diskutovat o nápadech ohledně relaxačních aktivit žáků.

 

 2) Prohlubování prostředí důvěry žák x učitel (otevřenost, vzájemná komunikace)

V rámci aktivit primárních prevencí zajišťovat podmínky pro bezproblémovou komunikaci mezi žáky a učiteli.

Školní psycholožka se bude stále více zaměřovat i na svou roli mediátora komunikace. 

 

 

 

Závěr

Koncepce členěná do oblastí zahrnuje často body, jejichž naplňováním se sice dlouhodobě zabýváme, ale musíme na nich ještě tu více, tu méně pracovat.  Za její splnění bude tedy považován kvalitativní posun ve zmíněných bodech.

 

V Praze dne 22. 4. 2022

 

                                                                                                   Zpracoval:

 

Michal Voldřich

V připadě připomínek či nápadů pište na sazavska@centrum.cz