PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Je doporučována dětem:

  • s odkladem školní docházky
  • se speciálními vzdělávacími potřebami
  • s potřebou individuálního přístupu
  • s vadami řeči, s nerozvinutou slovní zásobou 
  • s odlišným mateřským jazykem

 

Navštěvují ji děti, které by z různých důvodů hůře zvládaly nároky kladené na žáky prvních tříd. Výuka je tomu přizpůsobena – zpočátku se činnosti střídají v krátkých časových úsecích, důležitou složkou je motivace a hra. Děti rovněž chodí každodenně na vycházky či na hřiště, aby jim byla umožněna relaxace.

 

Úkolem přípravné třídy je děti seznámit s prostředím školy a odlišným způsobem práce, než na jaký byly dosud zvyklé ze školky. V průběhu školního roku se učí větší samostatnosti. Rozvíjejí cíleně konkrétní oblasti potřebné pro zvládnutí nároků první třídy. Především se zaměřujeme na oblast jemné motoriky (úchop tužky a její správné vedení), napodobení konkrétního vzoru (kličky, čáry atp.), což se příznivě odráží v jejich výsledcích při psaní v první třídě.

Postupně se zaměřujeme na předmatematické představy (tj. představy o počtu) a fonematické vnímání (schopnost rozlišit hlásky, slabikovat atd.).  Děti se učí rozeznávat jednotlivá písmenka, ale neučí se číst ani psát. Není tedy důvod k obavám, že se dítě bude v první třídě nudit – naopak bude mít správně zažité všechny potřebné návyky, což jemu i vám jako rodičům usnadní vše, co je spojené s následnou školní docházkou.

Učitel má v přípravné třídě možnost pružně reagovat na aktuální potřeby dětí a podle situace měnit činnosti. Tím se mu lépe daří udržet jejich pozornost.

 

 

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA vs. MATEŘSKÁ ŠKOLA

 

Proč zvolit přípravnou třídu a neponechat dítě ještě rok v MŠ? Ke každému dítěti je samozřejmě třeba přistupovat individuálně. Vy jako rodiče své dítě znáte nejlépe. Chápeme, že zvažujete, zda by vašemu předškoláčkovi neprospěl spíše ještě rok méně náročného pobytu ve školce. Z našich zkušeností však vyplývá, že jen malý zlomek dětí s odkladem školní docházky si skutečně potřebuje ještě rok „hrát“ – i děti s nízkým stupněm pozornosti či snadnou unavitelností se naopak během docházky do přípravné třídy velmi dobře daří postupným zvyšováním nároků a systematickým zaměřením na konkrétní oblast motivovat a rozvíjet.

 

PROČ ZVOLIT PŔÍPRAVNOU TŘÍDU NA NAŠÍ ŠKOLE

  • ověřená zkušenost s tímto typem výuky (paní učitelka má mnohaletou zkušenost s tímto typem výuky)
  • systematické rozvíjení potřebných oblastí – každodenní cílená práce umožňuje postupný rozvoj dětí, na který paní učitelky v MŠ nemají kvůli velkému počtu dětí dostatek času
  • snížený počet žáků ve třídě (max. 15)
  • šance na včasnou diagnostiku – při práci ve skupině stejně starých dětí se možné budoucí poruchy učení projeví daleko dříve a zřetelněji. V naší škole působí jak speciální pedagožka, tak školní psycholožka, případné potíže je tedy možno podchytit ještě před nástupem do první třídy
  • seznámení s prostředím školy a školní družiny – děti se v průběhu roku seznámí i s dalšími členy pedagogického sboru, a to včetně vychovatelek ve školní družině.

 

Škola spolupracuje s rodinou, se školním psychologem a s pedagogicko   psychologickou poradnou.

 

Pro přihlášení dítěte do přípravné třídy potřebujete:


- vyplnit a zaslat/osobně přinést Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy
- rodný list dítěte
- doklad totožnosti zákonného zástupce
- doporučení pedagogicko psychologické poradny

V připadě připomínek či nápadů pište na sazavska@centrum.cz