PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Vážení rodiče,

 

od školního roku 2010/2011 je v naší  škole zřízena přípravná třída. O zařazení Vašeho dítěte do přípravné třídy je možné rozhodnout po odevzdání přihlášky s doporučením pedagogicko-psychologické poradny. Děti budou přijímány podle kritérií uvedených níže na této stránce. 

 

Přípravná třída je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláváním.
Jejím hlavním smyslem je připravit děti na první třídu základní školy.

 

Výuka probíhá od 8:00 do 11:40 hod., děti mají možnost navštěvovat školní jídelnu,  dopolední školní družinu (11:40 - 17:00 hod.) a kroužky.

 

Přípravná třída  se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují. Na konci školního roku dítě obdrží slovní hodnocení, s jakým výsledkem přípravnou třídu absolvovalo.

 

Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné. Výhodou oproti mateřské škole je i snížený počet dětí ve třídě (maximálně 15), což umožňuje učitelce intenzivní a individuální práci s dítětem.

 

Pro přihlášení dítěte je třeba přijít v době zápisu do 1. tříd nebo později, pro velký zájem ale doporučujeme přihlásit se co nejdříve - nejdéle do 31. 5. 2024.  V individuálně domluveném termínu prosím přijďte do školy s dítětem, jeho rodným listem a dokladem totožnosti zákonného zástupce. Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole.

 

Kriteria pro přijetí dítěte do přípravné třídy:

1. doporučení školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy 

2. termín doručení přihlášky

3. dítě z bydlištěm na Praze 2

4. dítě, které má v naší škole sourozence
5. ostatní děti

 

Po předchozí domluvě je možné se přijít podívat do výuky přípravné třídy kdykoliv během školního roku. Neváhejte a přijďte. Pokud máte zájem o zařazení Vašeho dítěte do naší přípravné třídy, je vhodné kontaktovat školu co nejdříve.

Modelový rozvrh naší přípravné třídy:

 

7:45-8:00 Příchod dětí do školy

8:00-8:45 Komunitní kruh, zdravotní cvičení

8:45-9:00 Přestávka, svačina

9:00-9:45 Výukový program (předmatematická příprava, rozvoj logického myšlení, logopedická prevence, čj pro cizince, nácvik grafomotoriky a jemné motoriky, cvičení na rozvoj pozornosti, příprava na osvojování čtení)

9:45-10:00 přestávka

10:00-10:45 výukový program

10:45-11:00 přestávka

11:00-11:40 Výchovy (hudební, výtvarná, keramika, tělesná výchova).

  PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Je doporučována dětem:

  • s odkladem školní docházky
  • se speciálními vzdělávacími potřebami
  • s potřebou individuálního přístupu
  • s vadami řeči, s nerozvinutou slovní zásobou 
  • s odlišným mateřským jazykem

 

Navštěvují ji děti, které by z různých důvodů hůře zvládaly nároky kladené na žáky prvních tříd. Výuka je tomu přizpůsobena – zpočátku se činnosti střídají v krátkých časových úsecích, důležitou složkou je motivace a hra. Děti rovněž chodí každodenně na vycházky či na hřiště, aby jim byla umožněna relaxace.

 

Úkolem přípravné třídy je děti seznámit s prostředím školy a odlišným způsobem práce, než na jaký byly dosud zvyklé ze školky. V průběhu školního roku se učí větší samostatnosti. Rozvíjejí cíleně konkrétní oblasti potřebné pro zvládnutí nároků první třídy. Především se zaměřujeme na oblast jemné motoriky (úchop tužky a její správné vedení), napodobení konkrétního vzoru (kličky, čáry atp.), což se příznivě odráží v jejich výsledcích při psaní v první třídě.

Postupně se zaměřujeme na předmatematické představy (tj. představy o počtu) a fonematické vnímání (schopnost rozlišit hlásky, slabikovat atd.).  Děti se učí rozeznávat jednotlivá písmenka, ale neučí se číst ani psát. Není tedy důvod k obavám, že se dítě bude v první třídě nudit – naopak bude mít správně zažité všechny potřebné návyky, což jemu i vám jako rodičům usnadní vše, co je spojené s následnou školní docházkou.

Učitel má v přípravné třídě možnost pružně reagovat na aktuální potřeby dětí a podle situace měnit činnosti. Tím se mu lépe daří udržet jejich pozornost.

 

 

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA vs. MATEŘSKÁ ŠKOLA

 

Proč zvolit přípravnou třídu a neponechat dítě ještě rok v MŠ? Ke každému dítěti je samozřejmě třeba přistupovat individuálně. Vy jako rodiče své dítě znáte nejlépe. Chápeme, že zvažujete, zda by vašemu předškoláčkovi neprospěl spíše ještě rok méně náročného pobytu ve školce. Z našich zkušeností však vyplývá, že jen malý zlomek dětí s odkladem školní docházky si skutečně potřebuje ještě rok „hrát“ – i děti s nízkým stupněm pozornosti či snadnou unavitelností se naopak během docházky do přípravné třídy velmi dobře daří postupným zvyšováním nároků a systematickým zaměřením na konkrétní oblast motivovat a rozvíjet.

 

PROČ ZVOLIT PŔÍPRAVNOU TŘÍDU NA NAŠÍ ŠKOLE

  • ověřená zkušenost s tímto typem výuky (paní učitelka má mnohaletou zkušenost s tímto typem výuky)
  • systematické rozvíjení potřebných oblastí – každodenní cílená práce umožňuje postupný rozvoj dětí, na který paní učitelky v MŠ nemají kvůli velkému počtu dětí dostatek času
  • snížený počet žáků ve třídě (max. 15)
  • šance na včasnou diagnostiku – při práci ve skupině stejně starých dětí se možné budoucí poruchy učení projeví daleko dříve a zřetelněji. V naší škole působí jak speciální pedagožka, tak školní psycholožka, případné potíže je tedy možno podchytit ještě před nástupem do první třídy
  • seznámení s prostředím školy a školní družiny – děti se v průběhu roku seznámí i s dalšími členy pedagogického sboru, a to včetně vychovatelek ve školní družině.

 

Škola spolupracuje s rodinou, se školním psychologem a s pedagogicko   psychologickou poradnou.

 

Pro přihlášení dítěte do přípravné třídy potřebujete:


- vyplnit a zaslat/osobně přinést žádost a zápisový list (sekce o škole - dokumenty)
- rodný list dítěte
- doklad totožnosti zákonného zástupce
- doporučení pedagogicko psychologické poradny 

V připadě připomínek či nápadů pište na sazavska@centrum.cz