PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Přípravná třída bude začínat 1.9.2020 od 8:00. Na děti i jednoho z rodičů bude čekat před školou paní učitelka Hanousková, která všechny doprovodí do přípravné třídy. Rodiče prosíme, aby měli po celou dobu přítomnosti ve škole zakrytý obličej.

 

 

 

Vážení rodiče,

 

od školního roku 2010/2011 je v naší  škole zřízena přípravná třída. O zařazení Vašeho dítěte do přípravné třídy je možné rozhodnout po odevzdání přihlášky s doporučením pedagogicko-psychologické poradny. Děti budou přijímány podle kritérií uvedených níže na této stránce. 

 

Přípravná třída je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláváním.
Jejím hlavním smyslem je připravit děti na první třídu základní školy.

 

Výuka probíhá od 8:00 do 11:40 hod., děti mají možnost navštěvovat školní jídelnu,  dopolední školní družinu (11:40 - 17:00 hod.) a kroužky.

 

Přípravná třída  se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují. Na konci školního roku dítě obdrží slovní hodnocení, s jakým výsledkem přípravnou třídu absolvovalo.

 

Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné. Výhodou oproti mateřské škole je i snížený počet dětí ve třídě (maximálně 15), což umožňuje učitelce intenzivní a individuální práci s dítětem.

 

Pro přihlášení dítěte je třeba přijít v době zápisu do 1. tříd nebo později, pro velký zájem ale doporučujeme přihlásit se co nejdříve (nejdéle do 31. 5. 2016).  V individuálně domluveném termínu prosím přijďte do školy s dítětem, jeho rodným listem a dokladem totožnosti zákonného zástupce. Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole.

 

Kriteria pro přijetí dítěte do přípravné třídy:

1. doporučení poradny k zařazení do přípravné třídy 

2. termín doručení přihlášky potvrzené ped. psych. poradnou

3. dítě ze spádové oblasti školy

4. dítě zapsané ve škole k základnímu vzdělávání

5. dítě sociálně znevýhodněné  z Prahy 2

6. dítě, které má v naší škole sourozence

Po předchozí domluvě je možné se přijít podívat do výuky přípravné třídy kdykoliv během školního roku. Neváhejte a přijďte. Pokud máte zájem o zařazení Vašeho dítěte do naší přípravné třídy, je vhodné kontaktovat školu co nejdříve.

Modelový rozvrh naší přípravné třídy:

 

7:45-8:00 Příchod dětí do školy

8:00-8:45 Komunitní kruh, zdravotní cvičení

8:45-9:00 Přestávka, svačina

9:00-9:45 Výukový program (předmatematická příprava, rozvoj logického myšlení, logopedická prevence, čj pro cizince, nácvik grafomotoriky a jemné motoriky, cvičení na rozvoj pozornosti, příprava na osvojování čtení)

9:45-10:00 přestávka

10:00-10:45 výukový program

10:45-11:00 přestávka

11:00-11:40 Výchovy (hudební, výtvarná, keramika, tělesná výchova).

V připadě připomínek či nápadů pište na sazavska@centrum.cz